กฎระเบียบที่ควบคุมผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์กฏหมายสหรัฐฯ ระบุ คำจำกัดความของสัตว์เลี้ยง ไว้ดังนี้คือ

(ก) “pet” หมายถึงสุนัขหรือแมว
(ข) “specialty pet” หมายถึงสัตว์เลี้ยงที่ปกติแล้วจะต้องถูกขังในกรงหรือในตู้เลี้ยง
กฎระเบียบที่ควบคุมผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ของสหรัฐฯก็เช่นเดียวกันกับผลิตภัณฑ์สำหรับมนุษย์คือมีทั้งในระดับรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น กฎระเบียบในระดับรัฐบาลกลางจะมาจากหลายหน่วยงานเช่น U.S. Food And Drug Administration, U.S. Department of Agriculture, U.S. Environmental Agency, Federal Trade Commission และ Consumer Protection Agency กฎหมายระดับรัฐบาลท้องถิ่นจะมาจากหน่วยงาน Health Department หรือหน่วยงาน Animal Welfareในแต่
ละพื้นที่ซึ่งจะมีชื่อเรียกต่างๆกันออกไป

ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ที่มีกฎระเบียบควบคุมมากที่สุดคือ อาหารสัตว์ (Pet Food) และผลิตภัณฑ์ที่มีสารฆ่าแมลง (Pesticide Products)

อาหารสัตว์

ผลิตภัณฑ์สินค้าเข้าข่ายเป็น”อาหารสัตว์” ก็ต่อเมื่อโรงงานผลิตติดฉลากสินค้าหรือโฆษณาสินค้าว่าสำหรับใช้เป็นอาหารสัตว์ หรือเป็นสินค้าที่ให้คุณค่าทางอาหารแก่สัตว์และที่รวมถึงการใช้คำว่า “สามารถย่อยได้-digestible” ดังนั้นผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ที่เป็น treats, chews, bones หรือ toy บางรายการที่มีการระบุสรรพคุณเรื่องคุณค่าทางอาหารก็จะเข้าข่ายเป็นอาหารสัตว์ด้วยเช่นกัน

ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ของสหรัฐฯอยู่ภายใต้กฎระเบียบและการควบคุมของหน่วยงานสหรัฐฯสามหน่วยงานหลักคือ Food and Drug Administration (USFDA), Department of Agriculture (USDA) และ Federal Trade Commission และหน่วยงานเกษตรของแต่ละมลรัฐ มลรัฐหลายๆมลรัฐในสหรัฐฯมีข้อบังคับจดทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ที่ขายในมลรัฐ มีการเรียกเก็บเงินค่าจดทะเบียน ก่อนการจดทะเบียนจะตรวจสอบฉลากสินค้าเพื่อดูว่าได้มีการปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่ก่อนที่จะยอมให้มีการจดทะเบียน

อาหารสัตว์เข้าข่ายเป็น “สินค้าอาหาร” และอยู่ภายใต้กฎระเบียบเดียวกันกับสินค้าอาหารทั่วไปที่เป็นสำหรับการบริโภคทั้งของมนุษย์และสัตว์ ดังนั้น กฎระเบียบที่ควบคุม
ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์จึงครอบคลุมไปถึงส่วนผสมในอาหาร มาตรฐานขบวนการผลิต การอ้างสรรพคุณสินค้า การปิดฉลากสินค้า และการจดทะเบียนโรงงานผลิตไว้กับ USFDA เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ที่เป็น Pesticide Products

ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ที่เข้าข่ายเป็น”ผลิตภัณฑ์ฆ่าแมลง – Pesticide Products” คือผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฆ่าหมัดหรือเห็บในสัตว์ หรือที่มีการใช้คำว่า “prevent, destroy, repel หรือ mitigate any pest” บนฉลากสินค้าไม่ว่าส่วนผสมในสินค้าจะมียาฆ่าแมลงอยู่จริงหรือไม่ ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายว่าเป็น Pesticide Products สามารถรวมถึงปลอกคอหรือแป้งที่มีคุณสมบัติฆ่าหมัดหรือเห็บ แชมพู ขี้ผึ้งหรือครีมสำหรับทารักษาแผลหรือป้องกันหมัดหรือเห็น เครื่องมือ เครื่องมือที่ช่วยในการตัดแต่งขนที่มีคุณสมบัติช่วยควบคุมหมัดหรือเห็บ ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยทำให้น้ำใสขึ้นหรือควบคุมตะไคร่ หรือแม้กระทั่งเครื่องมือเครื่องใช้บางรายการที่ใช้ในการแก้ไขความประพฤติของสัตว์

ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ที่เข้าข่ายเป็น Pesticide Products จะต้องจดทะเบียนกับหน่วยงาน Environmental Protection Agency (EPA) ของสหรัฐฯและของแต่ละมลรัฐ
อย่างไรก็ดีผลิตภัณฑ์ Pesticide Products ที่สหรัฐฯถือว่ามีความเสี่ยงน้อยอาจจะได้รับการยกเว้นจากกฎระเบียบข้อบังคับบางประการ แต่ทั้งนี้ส่วนผสมทั้งหมดจะต้องเป็นส่วนผสมที่อยู่ในรายชื่อส่วนผสมที่ได้รับการยกเว้นจากกฎระเบียบข้อบังคับ

ผลิตภัณฑ์อื่น ที่นอกเหนือจากอาหารสัตว์ (pet food) และผลิตภัณฑ์ที่มียาฆ่าแมลง(pesticide products) ผลิตภัณฑ์เหล่านี้บางรายการอาจจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานอื่นๆ เช่น การโฆษณาสรรพคุณสินค้า หรือการปิดฉลากด้วยวัตถุที่เป็นผ้าจะอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงาน Federal Trade Commission สินค้าของเล่นสำหรับสัตว์อาจจะอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงาน Consumer Products Safety Commission และสินค้ายารักษาโรคจะอยู่ภายใต้หน่วยงาน U.S. Food and Drug Administration ได้

การปิดฉลากสินค้าอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยง
การปิดฉลากสินค้าอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงในตลาดสหรัฐฯควบคุมโดยหน่วยงานสองระดับคือ

(ก) ระดับรัฐบาลกลาง U.S. Food and Drug Administration (FDA) กำหนดมาตรฐานที่ใช้กับสินค้าอาหารสำหรับสัตว์ทุกชนิด ที่รวมถึงการระบุผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง
การระบุปริมาณสุทธิ ชื่อและที่อยู่โรงงานผลิต และการระบุรายการส่วนผสมอย่างถูกต้อง

(ข) ระดับรัฐบาลมลรัฐ ส่วนใหญ่จะใช้กฎระเบียบที่จัดทำโดย Association of American Feed Control Officials (AAFCO) ที่กำหนดให้มีการให้ข้อมูลที่เจาะจงลงไปมากยิ่งขึ้น เช่น ชื่อสินค้า การวิเคราะห์วิจัยที่มีหลักประกันที่เชื่อถือได้ การระบุคุณค่าของอาหาร วิธีการให้อาหารแก่สัตว์เลี้ยง และปริมาณแคโลรี่ในอาหารเป็นต้น

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.fda.gov/animalveterainary/resourcesforyou/ucm047113.htm

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส
27 กันยายน 2553

Related Posts

POWER DRY CO.,LTD.Leave a Reply