รายงานสรุปสินค้าอาหาร เดือน กันยายน 2010


รายงานสรุปสินค้าในความรับผิดชอบ สินค้าอาหาร
เดือน กันยายน 2010
สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส

1.   ตลาดอาหารเฉพาะกลุ่มเชื้อชาติ (ethnic foods market) ในสหรัฐฯ

1.1   มูลค่าตลาดในปี 2009 ประมาณ 2.2 พันล้านเหรียญฯ มูลค่าตลาดส่วนใหญ่หรือร้อยละ 65 มาจากการจำหน่ายในร้านค้าปลีกที่ให้บริการอาหารสำเร็จรูปร้อยละ 35 มาจากการจำหน่ายในตลาด (supermarket)

1.2   พยากรณ์แนวโน้มอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีระหว่าง 2010 – 2014 ประมาณร้อยละ 20

1.3   สัดส่วนการใช้จ่ายเงินเพื่อซื้ออาหารของผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มเชื้อชาติในสหรัฐฯคือหนึ่งดอลลาห์ในทุกๆเจ็ดดอลลาห์ที่ผู้บริโภคสหรัฐฯรวมทั้งสิ้นใช้จ่ายในการซื้อสินค้าอาหาร

1.4   สินค้าอาหารที่เป็นเฉพาะกลุ่มเชื้อชาติเม็กซิกัน/ฮิสแปนิค เป็นตลาด ethnicfoods ที่ใหญ่ที่สุด หรือมียอดขายประมาณร้อยละ 62 หรือ สองในสามของยอดขายรวมทั้งสิ้นของอาหารที่เป็นเฉพาะกลุ่มเชื้อชาติ

1.5   ในระหว่างปี 2006 – 2008 ตลาดอาหารเอเซียและอาหารอินเดียมีอัตราขยายตัวเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 11 และ ร้อยละ 35 ตามลำดับ

1.6   ปัจจัยที่ส่งผลต่อการขยายตัวของตลาด

(ก)   ความแตกต่างของเชื้อชาติของผู้บริโภคสหรัฐฯที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
(ข)   ผู้บริโภคสหรัฐฯที่มีอายุเพิ่มขึ้น มีสถานะทางเศรษฐกิจดีขึ้นกว่าเดิมและมีการศึกษาสูงกว่าเดิม เข้าใจและยอมรับความแตกต่างของเชื้อชาติเพิ่มมากขึ้น
(ค)   อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรโดยรวมของสหรัฐฯ มีประมาณการณ์ว่าเมื่อถึงปี 2020 ประชากรสหรัฐฯจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 50 – 80 ล้านคน

1.7   มีพยากรณ์ว่าในช่วงระยะเวลาระหว่างปี 2010 – 2020 ประชากรเชื้อสายลาตินจะเพิ่มขึ้นประมาณ 1.2 ล้านคนต่อปี ในปี 2020 ประมาณการณ์ว่าจะมีประชากรเชื้อสายลาติน 60 ล้านคน ร้อยละ 67 ของประชากรเชื้อสายลาตินเป็นประชากรเชื้อสายเม็กซิกัน ร้อยละ 14 เป็นประชากรเชื้อสายอเมริกากลางและอเมริกาใต้อื่นๆ

1.8   มีพยากรณ์ว่าในช่วงระยะเวลาระหว่างปี 2010 – 2020 ประชากรเชื้อสายเอเซียจะเพิ่มขึ้นประมาณ 400,000 คนต่อปี ในปี 2020 ประมาณการณ์ว่าจะมีประชากรเชื้อสายเอเซีย 18 ล้านคน

1.9    อำนาจการซื้อในปี 2009

(ก) ผู้บริโภคเชื้อสายฮิสแปนิกประมาณ 978 พันล้านเหรียญฯและพยากรณ์ว่าอำนาจการซื้อในปี 2014 จะเพิ่มขึ้นเป็น 1.3 ล้านล้าน
เหรียญฯ (trillion dollars)
(ข) ผู้บริโภคเชื้อสายเอเซียประมาณ 509 พันล้านเหรียญฯ พยากรณ์ว่าในปี 2014 อำนาจการซื้อจะเพิ่มขึ้นเป็น 697 พันล้านเหรียญฯ

1.10   ประชากรเชื้อสายเม็กซิกันนิยมบริโภคอาหาร

(ก) ที่อุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรท เช่น ข้าวโพด ถั่ว ข้าว ผลิตภัณฑ์ จากข้าวโพด ถั่ว และข้าว และขนมปัง
(ข) ชอบอาหารโปรตีนทุกชนิดที่มาจากถั่ว ไข่ ปลา กุ้ง เนื้อ เนื้อ หมู เนื้อไก่และแพะ
(ค) ชอบอาหารทอด

1.11   ประชากรเชื้อสายเอเซียนิยมบริโภคอาหาร

(ก) ข้าว
(ข) แหล่งโปรตีนสำคัญคือ เนื้อหมูและเนื้อไก่
(ค) ผักและผลไม้
(ง) ถั่วแห้งและผลไม้เปลือกแข็ง

2. การคาดการณ์การบริโภคอาหารของผู้บริโภคสหรัฐฯระหว่างปี 2000 – 2020กระทรวงเกษตรสหรัฐฯได้จัดทำรายงานคาดการณ์การบริโภคอาหารของผู้บริโภค สหรัฐฯในระหว่างปี 2000 – 2020 สรุปได้ดังนี้

2.1 ผลไม้เป็นประเภทของอาหารที่คาดการณ์ว่าจะมีการเติบโตของการบริโภครวมทั้งสิ้นและการบริโภคต่อคนต่อปีสูงสุด อัตราการเติบโตของการบริโภคที่บ้านจะอยู่ระหว่างร้อยละ 24 – 28 และอัตราการเติบโตของการบริโภคนอกบ้านจะอยู่ระหว่างร้อยละ 20 – 22

2.2 การบริโภคปลาต่อคนต่อปีจะเพิ่มขึ้น อัตราการเติบโตของการบริโภคที่บ้านประมาณร้อยละ23 และอัตราการเติบโตของการบริโภคนอกบ้านร้อยละ 30

2.3 การบริโภคธัญญพืชต่างๆจะเพิ่มขึ้น อัตราการเติบโตของการบริโภคที่บ้านประมาณร้อยละ 19 และอัตราการเติบโตของการบริโภคนอกบ้านร้อยละ 17

3. การบริโภคอาหารทะเลในสหรัฐฯมีแนวโน้มลดลง National Oceanic and Atmospheric Administration รายงานว่าในปี 2009 ผู้บริโภคสหรัฐฯใช้จ่ายเงินเพื่อการบริโภคอาหารทะเลประมาณ 75.5 พันล้านเหรียญฯ ในจำนวนนี้ 50.3 พันล้านเหรียญฯเป็นการบริโภคในสถานบริการอาหาร ประมาณ 23.8 พันล้านเหรียญฯเป็นการ บริโภคที่ร้านค้าปลีกอาหารทะเล และประมาณ 1.4 พันล้านเหรียญฯเป็นการบริโภคในอุตสาหกรรม

การผลิตอาหารทะเล
การบริโภคอาหารทะเลของผู้บริโภคสหรัฐฯในปี 2009 เท่า 15.8 ปอนด์ต่อคนต่อปี เป็นอัตราการบริโภคที่ลดลงอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่ 3 และเป็นอัตราการบริโภคที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี 2002 เป็นต้นมา

การนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของสหรัฐฯในปี 2009 เท่ากับประมาณ 5.2 พันล้านปอนด์หรือ 13.1 พันล้านเหรียญฯ ลดลงจากปริมาณนำเข้าในปี 2008 ประมาณ 64.4 ล้านปอนด์ หรือ 1 พันล้านเหรียญฯ

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครลอสอแนเจลิส
7 กันยายน 2553Leave a Reply