สรุปสภาวะตลาดสหรัฐฯสินค้ากล้วยไม้


ตลาดกล้วยไม้ของสหรัฐฯกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีประมาณการณ์ว่าตลาดกล้วยไม้สหรัฐฯปัจจุบันมีมูลค่าเกินกว่า 160 ล้านเหรียญฯต่อปี อย่างไรก็ดีสภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯปัจจุบันกำลังเป็นเงื่อนไขที่ทำให้การขยายตัวของตลาดกล้วยไม้สหรัฐฯชะลอตัวลง

1. สรุปสถานะการณ์ทั่วไปของตลาดต้นกล้วยไม้

ต้นกล้วยไม้ในกระถางเป็นสินค้าต้นไม้ (nursery products) ที่กำลังอยู่ในสมัยนิยมในปัจจุบันได้รับความนิยมบริโภคมากที่สุดเป็นอันดับสองรองจากต้น poinsettias (อันดับที่ 3 คือ chrysanthemums) มีอัตราการขยายตัวของตลาดรวดเร็วที่สุดในกลุ่มสินค้าต้นไม้ทั้งหมด แม้ว่าจะมีราคาต่อต้นสูงสุด (ราคาขายส่งในปี 2005 เฉลี่ยประมาณต้นละ 8 เหรียญฯ ในขณะที่ราคาต้นไม้ทั่วไปจะเฉลี่ยที่ประมาณ 3.66 เหรียญฯต่อต้น) ในแต่ละปียอดจำหน่ายกล้วยไม้กระถางเป็นรองเฉพาะต้น poinsettiasในกระถางเท่านั้น

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯประมาณการณ์ว่าในปี 2005 (สถิติล่าสุด) สหรัฐฯมีผู้ผลิตต้นกล้วยไม้รวมทั้งสิ้นประมาณ 217 ราย ผลิตต้นกล้วยไม้ออกจำหน่ายประมาณ 18 ล้านกระถางประมาณ 11.6 ล้านอยู่ในกระถางขนาดเล็กกว่า 5 นิ้ว ที่เหลืออยู่ในกระถางขนาดตั้งแต่ 5 นิ้วขึ้นไปราคาขายส่งเฉลี่ย 8 เหรียญฯต่อกระถาง (กระถางขนาดเล็กกว่า 5 นิ้วราคาขายส่งเฉลี่ยประมาณ 6.41 เหรียญฯต่อกระถาง กระถางขนาดตั้งแต่ 5 นิ้วขึ้นไปราคาขายส่งเฉลี่ยประมาณ 10.9 เหรียญฯต่อกระถาง) ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 93 จะขายเข้าสู่ตลาดค้าส่ง มูลค่าตลาดค้าส่งประมาณ 144 ล้านเหรียญฯ ผู้ผลิตแต่ละรายจะมีรายได้จากการขายในปี 2005 เฉลี่ยรายละประมาณ 7 แสนเหรียญฯ

2. สรุปสถานะการณ์ตลาดกล้วยไม้ตัดดอกของสหรัฐฯ

จากรายงานของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯระบุว่าในปี 2005 สหรัฐฯมีผู้ปลูกกล้วยไมัตัดดอกอยู่ประมาณ 60 ราย ราคาขายส่งเฉลี่ย 0.67 เหรียญฯต่อหน่วย กล้วยไม้ตัดดอกทั้งหมดจะถูกส่งเข้าตลาดค้าปลีก เฉลี่ยยอดจำหน่ายในปีนั้นเท่ากับ 1.15 แสนเหรียญฯต่อผู้ปลูกหนึ่งราย

แหล่งที่มาของสินค้า
การผลิตในประเทศสหรัฐฯ
การผลิตกล้วยไม้ในสหรัฐฯมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง เกือบจะทั้งสิ้นของต้น กล้วยไม้ในตลาดสหรัฐฯมาจากการผลิตภายในประเทศ ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากข้อห้ามการนำเข้าดินจากต่างประเทศเข้าสหรัฐฯ (อย่างไรก็ดีมีสินค้าต้นกล้วยไม้จำนวนหนึ่งสามารถเข้าสหรัฐฯได้โดยปลูกใน growing media ที่สหรัฐฯยอมรับ) มีประมาณการณ์ว่าในแต่ละปีสหรัฐฯสามารถผลิตกล้วยไม้ในกระถางออกวางตลาดได้ประมาณปีละไม่ต่ำกว่า 20 ล้านกระถาง แหล่งผลิตสำคัญของสหรัฐฯเรียงตามลำดับคือ แคลิฟอร์เนีย ฟลอริด้า และฮาวาย ซึ่งมีมูลค่าการผลิตรวมกันคิดเป็นประมาณร้อยละ 94 ของมูลค่าการผลิตรวมทั้งสิ้นของสหรัฐฯ การผลิตกล้วยไม้ในรัฐแคลิฟอร์เนียและฟลอริด้าเป็นการปลูกใน greenhouse กล้วยไม้ที่ผลิตจากฮาวายส่วนใหญ่เป็นการปลูกนอก greenhouse นอกจากรัฐผู้ผลิตหลักทั้งสามรัฐแล้ว ปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตกล้วยไม้กำลังมีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นในรัฐเท็กซัส โอไฮโอ และมิชิแกน

การนำเข้า
2.1 ต้นกล้วยไม้
มูลค่านำเข้า ในระยะห้าปีที่ผ่านมา (2005-2009) มูลค่านำเข้าต้นกล้วยไม้ของสหรัฐฯขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มูลค่าการนำเข้าในระยะ 9 เดือนแรกของปี 2010 แสดงให้เห็นว่าการนำเข้ายังคงมีการขยายตัวอย่างเข้มแข็ง สหรัฐฯนำเข้าแล้วในมูลค่าประมาณ 43 ล้านเหรียญฯ หรือประมาณ 3.3 ล้านกิโลกรัม เป็นมูลค่านำเข้าที่เพิ่มขึ้นจากระยะเวลาเดียวกันของปี 2009 ร้อยละ 27.98 และปริมาณการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.59 แหล่งอุปทานนำเข้าสำคัญสูงสุดของสหรัฐฯคือประเทศไต้หวัน ถือครองส่วนแบ่งตลาดนำเข้าไว้เกินกว่าร้อยละ 60 มูลค่านำเข้าสหรัฐฯขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปี 1996 ซึ่งเป็นปีแรกที่สหรัฐฯเริ่มเก็บสถิติการนำเข้าต้นกล้วยไม้

ประเทศไทยและประเทศเนเธอร์แลนด์เคยเป็นแหล่งอุปทานนำเข้าสำคัญรองจากไต้หวัน จนถึงปี 2007 เมื่อการนำเข้าจากคานาดาขยายตัวขึ้นเป็นแหล่งอุปทานนำเข้าสำคัญอันดับสองรองจากไต้หวัน (คาดเดาว่า การขยายตัวของการนำเข้าจากคานาดาน่าจะเป็นผลมาจากการที่ผู้ผลิตรายใหญ่ของไต้หวันย้ายฐานการผลิตเข้าไปยังคานาดาเพิ่มมากขึ้นและจัดส่งสินค้าของตนจากคานาดาเข้าสหรัฐฯ)

คลิ๊กเพื่ออ่านรายงานฉบับสมบูรณ์

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส
พฤศจิกายน 2553Leave a Reply