Macro Morning Focus by Macroeconomic Analysis Group – 16 พฤศจิกายน 2555


วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2555

Summary :
1. ไทย-เกาหลีใต้ตกลงหาทางเพ่ิมการค้าเป็น 3 หมื่นล้านในปี 59
2. ยอดค้าปลีกสิงคโปร์เดือนก.ย.55 ขยายตัวร้อยละ 2.5 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน
3. เศรษฐกิจฝร่ังเศสไตรมาสท่ี 3 ปี 55 ขยายตัวร้อยละ 0.2 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

Highlight :
1. ไทย-เกาหลีใต้ตกลงหาทางเพ่ิมการค้าเป็น 3 หมื่นล้านในปี 59
• อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฐานความรู้เศรษฐกิจของเกาหลีใต้ได้เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไทยเพื่อหารือถึงแนวทางการกระชับความสัมพันธ์ทางการค้า ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และเพิ่มปริมาณการค้าจาก 13,776 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 54 เป็น 30,000 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ ในปี 59 ตามที่ผู้นำทั้งสองประเทศได้ตั้งเป้าหมายไว้ เมื่อครั้งที่นายกรัฐมนตรีของไทยเดินทางเยือนเกาหลีใต้อย่างเป็นทางการในเดือนมี.ค. 55 โดยเกาหลีใต้ได้ชื่นชมอาหารไทยว่าเป็นที่นิยมไปทั่วโลก จึงต้องการเรียนรู้แนวทางการส่งเสริมและเผยแพร่อาหารไทยไปยังประเทศต่างๆ

• สศค.วิเคราะห์ว่าเกาหลีใต้และไทยมีความสัมพันธ์ทางการค้ามายาวนานและมีการเจริญเติบโตท่ีดี โดยนับตั้งแต่ปี 40 จนถึงปี 54 การส่งออกของไทยไปยังเกาหลีใต้มีอัตราการขยายตัวเฉล่ียร้อยละ 24.7 ต่อปี ในขณะท่ี่การนำเข้าสินค้าเกาหลีใต้มายังไทยมีอัตราการขยายตัวเฉล่ียร้อยละ 21.9 ต่อปี โดยไทย เป็นผู้นำเข้าสุทธิจากเกาหลีใต้ ทั้งนี้สินค้าส่งออกหลักของไทยไปยังเกาหลีใต้ได้แก่ ยางพารา แผงวงจร ไฟฟ้า น้ำมันดิบ น้ำตาลทราย เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอ่ืนๆ และเคมีภัณฑ์ (สัดส่วนปี 54) ในขณะท่ี่สินค้าหลักที่ไทยนำเข้าจากเกาหลีใต้ได้แก่ เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์เคร่ืองจักรกลและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ แผงวงจรไฟฟ้า และเคร่ืองเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ (สัดส่วนปี 54) ทั้งนี้ ปัจจุบันเกาหลีใต้เป็นคู่ค้าอันดับ 15 ของไทย ด้วยสัดส่วนการส่งออกร้อยละ 2.0 ของมูลค่าการส่งออกรวม (สัดส่วนปี 54)

• ทั้งนี้ เกาหลีใต้จัดว่าเป็นประเทศท่ีมีรายได้สูง (High income country) ตามการจำกัดความของธนาคารโลก อีกทั้งเป็นประเทศอุตสาหกรรม จึงนับได้ว่าเกาหลีใต้จัดว่าเป็นตลาดท่ี่มีศักยภาพสูง ในการนำเข้าสินค้าไทยไปใช้ในการบริโภคและการผลิต จึงนับได้ว่าการพยายามเพ่ิมปริมาณการค้าระหว่างไทย-เกาหลีใต้จะเป็นผลดีแก่ทั้งสองประเทศ

2. ยอดค้าปลีกสิงคโปร์เดือนก.ย.55 ขยายตัวร้อยละ 2.5 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

3. เศรษฐกิจฝร่ังเศสไตรมาสท่ี 3 ปี 55 ขยายตัวร้อยละ 0.2 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

คลิ๊กเพื่ออ่านรายงานฉบับเต็ม

Macro Morning Focus ฉบับวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 จัดทำรายงานโดย Macroeconomic Analysis Group: Fiscal Policy Office, Ministry of Finance
อัปโหลดรายงาน โดย สํานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2555

Tags: , ,Leave a Reply