Macro Morning Focus by Macroeconomic Analysis Group – 8 พฤษภาคม 2555


วันที่ : 8 พฤษภาคม 2555

Summary :
1. คนเลี้ยงหมูอีสานขอปรับราคาหน้าฟาร์ม
2. คมนาคมเตรียมปรับขื้นค่าโดยสารรถไฟใต้ดิน อีก 2-4 บาท
3. อิตาลีเผยตัวเลขว่างงานสูงถืง 2.5 ล้านคน

Highlight :
1. คนเลี้ยงหมูอีสานขอปรับราคาหน้าฟาร์ม
• นายชูศักด์ิ รัตนวนิชย์โรจน์ ในฐานะนายกสมาคมผู้เลี้ยงหมูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการเลี้ยงสุกร 19 จังหวัดภาคอีสาน ต้องปรับขื้น ราคาหมูหน้าฟาร์มตามภาวะกลไกของตลาด ซื่งปัจจุบันราคาหมูหน้าฟาร์มอยู่ที่กิโลกรัมละ 65 – 68 บาท ขณะที่ราคาต้นทุนของผู้ประกอบการเลี้ยงหมูอยู่ที่กิโลกรัมละ 61 – 65 บาท

• สศค. วิเคราะห์ว่า การขอปรับขึ้นราคาเนื้อหมูหน้าฟาร์มของผู้ประกอบการเป็นผลมาจากปัจจัยด้านต้นทุนในการเลี้ยงหมู ทั้งค่าแรงงานและค่าขนส่งท่ีปรับเพ่ิมขึ้น ซ่ึงการ ปรับขึ้นของราคาหมูหน้าฟาร์มจะเป็นแรงกดดันต่ออัตราเงินเฟ้อให้มีแนวโน้มสูงขึ้น (ราคาเนื้อสัตว์มีสัดส่วนในตะกร้าเงินเฟ้ออยู่ร้อยละ 2.29) โดยเงินเฟ้อล่าสุด เดือน เม.ย.55 อยู่ท่ีร้อยละ 2.5 ชะลอลงจากเดือนก่อนเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่เม่ือพิจารณาแบบ % mom พบว่า สูงขึ้นร้อยละ 0.4 โดยเป็นการปรับเพ่ิมขึ้น จากราคาอาหารสำเร็จรูปเนื้อสัตว์ ทั้งนี้สศค.คาดว่าอัตราเงินเฟ้อท่ัวไปในปี 55 อยู่ท่ี่ร้อยละ 3.6 ต่อปี (ช่วงคาดการณ์ร้อยละ3.1-4.1ต่อปี) ในขณะท่ีอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานคาดว่าจะอยู่ท่ี ร้อยละ 2.3 ต่อปี (ช่วงคาดการณ์ร้อยละ1.8-2.8) (คาดการณ์ ณ เดือนมี.ค.55)

2. คมนาคมเตรียมปรับขื้นค่าโดยสารรถไฟใต้ดิน อีก 2-4 บาท

3. อิตาลีเผยตัวเลขว่างงานสูงถืง 2.5 ล้านคน

คลิ๊กเพื่ออ่านรายงานฉบับเต็ม

Macro Morning Focus ฉบับวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 จัดทำรายงานโดย Macroeconomic Analysis Group: Fiscal Policy Office, Ministry of Finance

อัปโหลดรายงาน โดย สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2555

Tags: , ,Leave a Reply