สคต.ชิคาโก กรมส่งเสริมการส่งออก เข้าร่วมงาน NRA Show 2012 ประชาสัมพันธ์สินค้าไทยเข้าช่องทางตลาดธุรกิจบริการอาหาร (Foodservice)


สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครชิคาโก (สคต.ชิคาโก) กรมส่งเสริมการส่งออก จะจัดคูหา Showcase เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สินค้าไทยเข้าช่องทางตลาดธุรกิจบริการอาหาร (Foodservice) ของสหรัฐอเมริกา ในงานแสดงสินค้า NRA Show 2012: The International Foodservice Marketplace (www.restaurant.org/show) ระหว่างวันที่ 5-8 พฤษภาคม 2555 ณ McCormick Place ณ นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา

NRA Show คือ One Stop Shopping ของผู้ประกอบการในวงการธุรกิจบริการอาหารของ สหรัฐฯ หรือ เรียกง่ายๆ ว่า เป็นงานแสดงสินค้า “ของกินของใช้สําหรับธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร” ที่ บุคคลในวงการจะต้องมาเยี่ยมชม เพื่อสรรหาสิ่งแปลกใหม่นําไปใช้กับร้านอาหาร

NRA Show 2012 เป็นงานแสดงสินค้านานาชาติของธุรกิจบริการอาหารที่ใหญ่งานหนึ่งของโลก มีผู้เข้าร่วมงาน (Exhibitor) ประมาณ 2,000 ราย จาก 20 ประเทศทั่วโลก และ ผู้เข้าชมงาน (Visitor) จากทั่วโลก 122 ประเทศ กว่า 60,000 ราย สินค้าที่นํามาจัดแสดงประกอบด้วย อาหารชนิดต่างๆ ทั้ง ชนิดสําเร็จรูป/กึ่งสําเร็จรูป แช่แข็ง เครื่องกระป๋อง ซ้อสปรุงรส เครื่องเทศ และของใช้ในร้านอาหาร/ภัตตาคารเช่นของใช้ในครัวและบนโต๊ะอาหารชุดเครื่องแบบบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารและเครื่องดื่มและเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น

ผู้ผลิต/ส่งออกไทยสินค้าอาหารและของใช้ต่างๆ ที่สนใจและมีความประสงค์จะขยายสินค้าเข้า ตลาดธุรกิจบริการอาหารไปยังสหรัฐฯ อาจจะใช้โอกาสนี้ในการเผยแพรสินค้าของท่าน จึงขอเชิญชวนให้ ส่งเอกสารสินค้า (Brochure & Catalog) จํานวน 50 ชุด พร้อมนามบัตร ไปให้สํานักงานฯ ตามที่อยู่ใน ตอนท้ายนี้ เพื่อนําไปใช้เผยแพร่ให้แก่ผู้เข้าชมงาน/ผู้ซื้อที่สนใจสินค้าไทยในงานฯ ต่อไปโดยขอให้จัดส่ง เอกสารถึงสํานักงานฯ ก่อนวันที่ 30 เมษายน 2555

THAI TRADE CENTER-CHICAGO
700 N. Rush St., 2ND Floor
Chicago, IL 60611 USA
Tel (312) 787-3388
Fax (312) 787-9733
Email: ttcc@thaitradechicago.com

รายงานฉบับเต็มพร้อมรูปภาพ

จัดทำรายงานโดย สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครชิคาโก

อัปโหลดรายงาน โดย สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส
23 เมษายน 2555

Tags:Leave a Reply